APEC VIỆT NAM 2017

Lịch trình

THỜI GIAN

CUỘC HỌP

ĐỊA ĐIỂM

   2016

08 - 09/12

Hội nghị không chính thức của quan chức cao cấp (ISOM)

Hà Nội

   2017

18/02 - 03/3

Hội nghị quan chức cao cấp lần 1 (SOM1) và các cuộc họp liên quan

Nha Trang

09 - 18/5

Hội nghị quan chức cao cấp lần 2 (SOM2) và các cuộc họp liên quan

Hà Nội

11 - 15/5

Đối thoại chính sách cao cấp về đào tạo nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số và các cuộc họp liên quan

Hà Nội

18 – 19/5

Hội nghị quan chức cao cấp tài chính (SFOM) và các cuộc họp liên quan

Ninh Bình

19 - 21/5

Hội nghị Bộ trưởng Thương mại (MRT)

Hà Nội

18 - 19/6

Bàn tròn chính sách cao cấp về du lịch bền vững và các cuộc họp liên quan

Hạ Long

15 - 30/8

Hội nghị quan chức cao cấp lần 3 (SOM3) và các cuộc họp liên quan

Thành Phố Hồ Chí Minh

21 - 25/8

Đối thoại chính sách cao cấp về an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu và các cuộc họp liên quan

Cần Thơ

11- 15/9

Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa và các cuộc họp liên quan (SMEMM)

Thành Phố Hồ Chí Minh

21 – 22/9

Diễn đàn quan chức cao cấp về quản lý thiên tai

Vinh

26 - 29/9

Đối thoại chính sách cao cấp về phụ nữ và kinh tế và các cuộc họp liên quan

Huế

19 - 21/10

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và các cuộc họp liên quan (FMM)

Hội An

05 – 11/11

Tuần lễ cấp cao apec 2017 (aelw)

Đà Nẵng