APEC VIỆT NAM 2017

Cảnh sát giao thông ra quân phục vụ TLCC APEC (15-10-2017)